عذرخواهی عمان به علت استفاده از نام «خلیج فارس»

خطوط هوایی «عمان ایر» مجبور شد به دلیل استفاده از نقشه‌های پروازی که از برچسب خلیج‌فارس به جای واژه جعلی خلیج‌ عربی استفاده کرده بود، عذرخواهی کند.