پاداش فوتسالی‌ها در صورت قهرمانی در جهان چقدر است؟