درگیر بودن خانواده‌ها با مشکلات اقتصادی سبب بروز اعتیاد می‌شود