نمایشگاه مطبوعات امسال با رشد ۲۵ درصدی ثبت نام مواجه بوده است