اصفهان شهر موزه‌ای است که پلکان تاریخ با هفت هزار سال تاریخ در آن مکشوف است