گاردین: قبرس شمالی و جنوبی در آرزوی اتحاد

دیدار مقامات ارشد بخش شمالی و جنوبی قبرس این امید را زنده کرده است تا یک بار برای همیشه تکلیف ماهیت این جزیره کوچک روشن شود.