جریمه هتل‌های زنجیره‌ای ترامپ به دلیل کوتاهی در حفظ اطلاعات مشتریان