تحویل بیش از ۴٫۷ میلیون مترمربع فضای آموزشی طی ۳ سال گذشته/ ساخت ۵۷۸ مدرسه توسط بنیاد برکت