استفادۀ از سم عنکبوت برای درمان بیماری‌ها!

سم برخی عنکبوتها با داشتن خواص دارویی برای درمان بیماریهای کشنده مفید است….