اذعان ولی عهد بحرین به ناکامی چشم انداز ۲۰۳۰

اقتصاد بحرین طی سالیان اخیر بحرانهای زیادی را پشت سر گذاشته و هم اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است….