مونسان: جزیره کیش می تواند پایلوت برنامه های آموزشی کشور باشد