کاربرد دوگانه حقوق بشر در آمریکا

حقوق بشر برای آمریکایی‌ها واژه‌ای است که بسته به این که آیا منافعشان در تعقیب آن قرار دارد و یا در سکوت در برابر آن، تعریف می‌شود و واژه یکسانی نیست.