توجه به اجرای طرح پرسش مهر در قالب‌های فرهنگی متعدد