بیماری ۱۸۰۰ اسیر فلسطینی

هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی از بیماری ۱۸۰۰ اسیر در زندانهای رژیم صهیونیستی خبر داد….