وزیر خارجه انگلیس تداوم جنگ در سوریه را به روسیه نسبت داده است