روسیه و امریکا باید به خاطر سوریه محاکمه شوند

معاون صدر اعظم آلمان خواستار برگزاری اعتراضات مردمی علیه روسیه و آمریکا در برابر سفارتخانه های این کشورها به دلیل دخالت های آن ها در جنگ سوریه و بی اعتنایی به این بحران شد.