با استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام رسان تلگرام مخالفیم