گزارشی از «جشن استقبال» از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه امیرکبیر