ابهام در آینده مالک استقلال خوزستان

شرکت گروه ملی علاوه بر اینکه نتوانسته تا کنون پول کافی به تیمش تزریق کند و تنها کمک یک میلیارد و پانصاد میلیونی استاندار به داد این تیم رسیده است.