روحانی: گسترش و تعمیق روابط با آفریقا از اصول سیاست خارجی ایران است

پارلمانها و تقویت بیشتر ارتباط میان دو ملت ، می تواند روابط دو کشور را بیش از پیش مستحکم سازد.‏