روحانی: گسترش و تعمیق روابط با آفریقا از اصول سیاست خارجی ایران است