هیچ مفقودی ایرانی در حوادث منا و مسجدالحرام وجود ندارد

امیدوار هستیم در اولین فرصت بتوانیم با اعزام این سه خانواده به عربستان و پس از آزمایش DNA پیکر این شهیدان نیز به کشور باز گردد.