چه کسی برای افشارزاده علیه وزیر بیانیه نوشت؟

بیانیه سرپرست سابق استقلال علیه وزیر ورزش توسط شخص وی تهیه و تنظیم نشده است!