آلمان و کره کنتورهای گازی هوشمند برای ایران می‌سازند