گزارشی از تست درایو مشتریان چری آریزو ۵ در پیست آزادی؛ بازاریابی به سبک جهانی