ارائه گزارش FATF در جلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی/ درخواست جلسه غیرعلنی برای قرائت گزارش در صحن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قرائت گزارش FATF در صحن علنی مجلس توضیحاتی ارائه داد.