ارائه گزارش FATF در جلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی/ درخواست جلسه غیرعلنی برای قرائت گزارش در صحن