اولین نمایش عمومی «یتیم خانه ایران» در جشنواره مقاومت