وزش باد، آسمان ابری پدیده غالب شهرهای استان اصفهان