مصدومیت مگویان در تمرین استقلال

مدافع استقلال در اواخر تمرین امروز تیمش مصدوم شد.