کوربین: پارلمان بریتانیا باید درباره چگونگی برگزیت اعمال نظر کند

رهبر حزب اصلی مخالف دولت انگلیس می گوید پارلمان بریتانیا باید درباره راهبرد دولت برای خروج از اتحادیه اروپا اعمال نظر کند.