ساخت بلندترین پل جهان در چین

ساخت مرتفع ترین پل جهان در چین به پایان رسید.۱۴:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر