بیش از ۲۵۰ میلیون تومان نمی‌توانیم به کارمندان بانک بدهیم