کاهش حقوق کادر غیرآموزشی فرهنگیان، خلاف حکمت است

عضو کمیسیون عمران مجلس، اقدام وزارت آموزش و پرورش در کاهش حقوق کادر غیرآموزشی فرهنگیان را «نادرست» و «خلاف حکمت» دانست.