سالمندی در کشور ۵.۲ درصد رشد کرده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در مورد تنها بودن سالمندان نگرانی وجود دارد، ۲۰ سال پیش کودک رها شده در خیابان‌ها داشتیم اما اکنون سالمند رها شده داریم، تنهایی، گوشه‌نشینی و انزوا در آنها در حال افزایش است.