رجوع سران بحرین به جیب فقرا برای ترمیم اقتصاد بیمار این کشور

اقتصاد بحرین طی سالیان اخیر بحران‌های زیادی را پشت سر گذاشته و هم اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است.