رجوع سران بحرین به جیب فقرا برای ترمیم اقتصاد بیمار این کشور