کاهش ناآرامی‌ها در کشمیر/ لغو مقررات منع آمد و شد/ اعمال محدودیت تجمع و راهپیمایی

پس از فروکش کردن درگیری‌ها در منطقه مورد مناقشه کشمیر، مقررات منع آمد و شد از سوی پلیس لغو شد.