کاهش ناآرامی‌ها در کشمیر/ لغو مقررات منع آمد و شد/ اعمال محدودیت تجمع و راهپیمایی