وظایف و اختیارات شورای عالی اطلاع‌رسانی به وزارت ارتباطات واگذار شد