طراحی سامانه هوشمند مدیریتی در دانشگاه پیام نور

رییس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: با راه اندازی سامانه هوشمند مدیریتی میزان پاسخگویی به استادان و دانشجویان جدی تر می شود.