اینستاگرام عامل اختلاف وزیر و افشارزاده!

سرآغاز همه دردسرهای وزیر ورزش و بهرام افشارزاده به قدرت غیر قابل مهار شبکه های اجتماعی باز می گردد.