امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان بین المللی

مسئول کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری معاونت علمی گفت: با امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت های دانش بنیان بین المللی سطح مناسبت افزایش یافته و بازار های کشور تقویت می شود.