یادداشت:/ زیدان و ذهن بیمار رونالدو؛ تعویضی که درست بود