پلمب ۸ رستوران بین‌راهی در کرمانشاه

در قالب این ۲۲۸۶ بازدید صورت گرفته ۸۰ مورد تذکر و ۷۰ مورد اخطار به واحدهای متخلف داده شده است.