وزیر ارتباطات: باید همه امور به بخش خصوصی واگذار شود