۳۰ درصد مدارس توسط مردم و خیران ساخته شده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: طی ۳ سال اخیر ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع مدرسه در داخل کشور ساخته شده است اما همچنان با کمبود امکانادت و فضای آموزش و پرورش مواجه هستیم.