اتهام افشارزاده به مدیران تیم رقیب/ آیا قراردادهای پرسپولیسی ها واقعی است؟