سفیر ایتالیا در تهران: در اوج روابط مودت‌آمیز میان ایران و ایتالیا قرار داریم