برپایی جلسه بررسی کار مناطق ۵ گانه شورای جهانی صنایع دستی در مهمانسرای عباسی